ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่านลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ระเบียบ
คู่มือ
เอกสารแผ่นพับ
  1. หน้าที่และความรับผิดของผู้ประกันในคดีอาญา
  2. การบังคับคดีนายประกันในคดีอาญา
  3. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM)
  4. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  5. การดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
  6. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ พร้อมคณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เข้าพบ นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔
อ่านข่าว : 50 | 5 ตุลาคม 2561 11:36
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ให้การต้อนรับ นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นายอนุเทพ อินทรชิต ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เนื่องในวาระที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้มาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อ่านข่าว : 39 | 3 ตุลาคม 2561 13:30
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และลูกจ้างของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ณ บริเวณอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
อ่านข่าว : 68 | 30 สิงหาคม 2561 13:55

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

        เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสรชัย  จตุรภัทรวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ มอบหมายให้ นายสมบูรณ์  ศรีมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ        มิชอบภาค ๔ พร้อมคณะข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น ๑ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น                                 
อ่านข่าว
นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ พร้อมคณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เข้าพบ นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔

50

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ให้การต้อนรับ นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ นายอนุเทพ อินทรชิต ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เนื่องในวาระที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้มาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ราชการ

39