ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และลูกจ้างของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ณ บริเวณอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และลูกจ้างของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ณ บริเวณอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพงษ์ธร จันทร์อุดม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ และลูกจ้างของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ณ บริเวณอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔           


เอกสารแนบ